کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران: بایدها و نباید‌ها (مقایسه‌ای بین‌المللی)

دوشنبه 31 تیر 1398 10:26
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم
نویسندگان
نرگس نشاط  1؛ لیلا منجمی2
1دانشیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
2کارشناس مسئول کتابخانه کودکان و نوجوانان، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
چکیده
هدف: مطالعه تطبیقی کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران با کتابخانه‌های مشابه در جهان به قصد دستیابی به نقاط قوت و مشکلات و کاستی‌های احتمالی و ارائه راهکارهایی برای بهبود. 
روش/ رویکرد پژوهش: روش تطبیقی- مقایسه‌ای برای درک و توصیف شباهت‌ها و تفاوت‌ها و استنتاج برمبنای اصول معتبر بوده است. جامعه آماری 133 کتابخانه کودک و نوجوان بوده که فقط 3 کتابخانه در وضعیت مشابه بوده‌اند و مقایسه نیز بر روی آنها انجام شد. 
یافته‌ها: از میان کتابخانه‌های کودکان و نوجوانان در جهان فقط دو کتابخانه در کره جنوبی و مسکو در وضعیت مشابه با کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران قرار دارند. کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران از نظر ارائه خدمات، مدیریت، فضا، و نیروی انسانی، نسبت به کتابخانه‌های مشابه خود، در سطح پایین‌تری قرار دارد. 
نتیجه‌گیری: کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران برای همسو شدن با وضعیت بهینه و نیز همگامی با رهنمودهای بین‌المللی نیازمند بازنگری و بهبود در ارائه خدمات، مدیریت، فضا، و نیروی انسانی است. 

بازدید 1 بار
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 .ثنا محفوظ می باشد