ارائه الگوي ارتقاي فرهنگ كتاب خواني در ميان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران

شنبه 2 تیر 1397 10:16
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

مولفان: فرزانه یعقوبی راد، اسماعیل کاوسی

چکیده:

تحقيق حاضر با هدف ارائه الگوي ارتقاي فرهنگ كتاب خواني در ميان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران انجام گرفت. روش تحقيق، توصيفي از نوع پيمايشي و جامعه آماري، شامل دانش آموزان مقطع اول و دوم متوسطه شهر تهران (344586) است. حجم نمونه اين تحقيق باتوجه به فرمول نمونه گيري كوكران 383 نفر برآورد شد و ابزار اندازه گيري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت سنجش روايي، پس از تاييد روايي محتوا توسط خبرگان، ميزان روايي سازه محاسبه و ارتباط سوالات و مولفه ها تاييد شد. همچنين براي سنجش پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده (خانواده 98/0، رسانه ملي 97/0، كتابخانه 97/0 و محيط آموزشي 98/0) شد. يافته هاي تحقيق نشان داد كه خانواده با مولفه هاي ضرورت و پايگاه خانواده به ترتيب با ميزان اثر (17/1) (79/0)، رسانه ملي با مولفه اطلاع رساني با ميزان اثر (82/0)، كتابخانه ها با مولفه هاي توسعه كمي و كيفي به ترتيب با ميزان اثر (04/1) (82/0) و در نهايت محيط آموزشي با مولفه هاي تشويق به مطالعه، ايجاد احساس نياز به مطالعه در دانش آموزان و باور به تاثير كتاب در رشد فردي و اجتماعي به ترتيب با ميزان اثر (81/0) (45/0) (47/0) در فرهنگ مطالعه آنان موثر هستند. همچنين يافته ها نشان داد زنان به نسبت مردان به توسعه كمي كتابخانه ها و پايگاه اجتماعي خانواده اهميت بيشتري داده اند. 

کليدواژگان: فرهنگ كتاب خواني ، خانواده ، محيط آموزشي ، كتابخانه عمومي ، رسانه ملي


بازدید 1 بار
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 .ثنا محفوظ می باشد