چهارشنبه 28 فروردین 1398 15:39
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم
عنوان : تصویرگری کتاب های کودکان: تاریخ، تعریف ها و گونه ها
نویسنده : زهره قایینی
سال نشر : 1397
موضوع :تصویرگری ادبیات کودک
ناشر : مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
محل نشر : تهران

این کتاب دارای چهار بخش و سیزده فصل است. بخش نخست آن به تاریخ تصویرگری کتاب کودک در جهان و ایران اختصاص یافته است. فصل نخست به تاریخ تصویرگری در دوران کهن و فصل دو به جایگاه تصویر در نخستین کتاب های مصور چاپی کودکان در اروپا پس از اختراع دستگاه چاپ تا دوران شکوفایی کتاب های تصویری در سال های پایانی سده نوزدهم در کشورهای اروپایی به ویژه انگلستان می پردازد. فصل سه به جایگاه تصویر در نخستین کتاب های مصور کودکان پس از ورود دستگاه چاپ به ایران و رایج شدن کتاب های های چاپ سنگی کودکان با یک فاصله بیش از دویست ساله با اروپا می پردازد. در فصل چهار و پنج تصویرگری در ایران از ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۷ بحث می شود.

بخش دوم کتاب چهار فصل دارد در فصل شش تصویرگری در سده بیستم بررسی می شود و در فصل هفت تصویرگری ایران از ۱۳۵۷ تا به امروز بحث می شود. فصل هشتم به تاریخ تصویرهای نو بر افسانه های کهن اختصاص دارد. تصویرگری این گونه ادبی در طول تاریخ، در جهان و ایران، نیاز به بررسی جداگانه ای دارد که در این فصل به شکل جداگانه ای مطالعه و تحلیل شده است. فصل نه، آخرین فصل از بخش دوم درباره جایزه های جهانی تصویرگری و شناساندن برندگان دو جایزه بین المللی ادبیات کودکان، جایزه هانس کریستین اندرسن و جایزه یادبود آسترید لیندگران از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠١٠ است.

بخش سوم کتاب شامل سه فصل به دیدگاه های نظری شامل تعریف ها، گونه ها و عناصر دیداری در کتاب های مصور و تصویری می پردازد. در هر فصل تلاش شده است از بهترین کتاب های تصویری و مصور از تصویرگران بزرگ جهان و ایران نمونه آورده شود.

بخش چهارم و فصل سیزدهم این کتاب به موضوع مخاطب شناسی می پردازد. کارشناسان و پژوهشگران گستره تصویرگری کتاب های کودکان و همچنین هنرمندان تصویرگر افزون بر آگاهی از تاریخ و دیدگاه های نظری نیاز دارند مخاطب آثاری که درباره آن ها گفت و گو می شود یا برای آن ها اثری را می آفرینند، به خوبی بشناساند و از واکنش های آن ها به تصویر و تاثیری که این آثار بر زندگی آن ها می گذارد آگاه شوند.

تصویرگری کتاب های کودکان: تاریخ، تعریف ها و گونه ها
بازدید 318 بار
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 .ثنا محفوظ می باشد