1)

مفاهيم جبر و آناليز چهارم رياضي

پديدآور: حلي ، غلامرضا
ناشر: موسسه علمي آينده سازان
سال نشر:
1388/5/21
2)

مسائل جبر و راهنماي حل آنها براي داوطلبان كنكور دانشكده ها

پديدآور: امامي ، باقر
ناشر: اميركبير
سال نشر: 1348
1388/5/21
3)

متمم جبر

پديدآور: شمس ، بيژن
ناشر: موسسه عالي حسابداري
سال نشر: 1350
1388/5/21
4)

مسايلي در جبر نوين

پديدآور: ارشاد، مجيد
ناشر: [دانشگاه شيراز]
سال نشر: 1379
1388/5/21
6)

تقارن در جبر

پديدآور: بالتيانسكي ، ولاديمير گريگوروويچ
ناشر: اميركبير
سال نشر: 1347
1388/5/21
7)

جبر و حساب : شامل كليه مباحث درسي بانضمام تعداد 230 مسئله و 300 مثال

پديدآور: نصيري، محمود
ناشر: مبتكران
سال نشر: 1369
1388/5/21
8)

مروري بر جبر و مثلثات

پديدآور: ليتويننكو
ناشر: گوتنبرگ
سال نشر: 1372
1388/5/21
9)

چهارصد مسئله جبر

پديدآور: خيام باشي ، حسن
ناشر: نشر پندار
سال نشر: 1374
1388/5/21
10)

سرگرميهاي جبر

پديدآور: پرلمان ، ياكوف ايسيدوروويچ
ناشر: اميركبير
سال نشر: 1369
1388/5/21
11)

جبر

پديدآور: گودمان ، روژه
ناشر: دانشگاه صنعتي شريف ، مركز نشر دانشگاهي
سال نشر:
1388/5/21
12)

بخش پذيري در جبر

پديدآور: شهرياري، پرويز
ناشر: سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ، انتشارات مدرسه
سال نشر: 1373
1388/5/21
13)

روشهايي از جبر

پديدآور: هبورن ، جون
ناشر: سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ، انتشارات مدرسه
سال نشر: 1373
1388/5/21
14)

جبر و آناليز

پديدآور: رجبي طرخوراني ، محمد
ناشر: سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ، دفتر انتشارات كمك آموزشي ، انتشارات مدرسه
سال نشر: 1372
1388/5/21
15)

مجموعه جبر و آناليز: شامل درس با اثبات كليه قضايا همراه با 500 مثال ...

پديدآور: نصيري، محمود
ناشر: مبتكران
سال نشر: 1367
1388/5/21
16)

متمم جبر و آناليز: براي دانش آموزان و دبيران دبيرستان

پديدآور: عابدي، محمد
ناشر: سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ، انتشارات مدرسه
سال نشر: 1363
1388/5/21
فهرست