1)

جبر مجرد: مقدمه اي بر نظريه ي گروه ها

پديدآور: ضيايي، عباس
ناشر: كرمان : دانشگاه شهيد باهنر (كرمان)
سال نشر: ، ۱۳۸۵.
1396/10/23
2)

مقدمه اي بر جبر مجرد

پديدآور: هانگرفورد، تامس
ناشر: اصفهان : دانشگاه اصفهان
سال نشر: ،1384.
1396/3/13
3)

مباني جبر مجرد (همراه با آزمايشگاههاي كامپيوتر)

پديدآور: طائري ، بيژن
ناشر: اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان ، مركز انتشارات
سال نشر: ، 1382.
1394/5/12
4)

نخستين درس در جبر مجرد

پديدآور: فرالي ، جان
ناشر:
سال نشر: 1369
1388/10/26
5)

جبر مجرد

پديدآور: هرشتين
ناشر: دانشگاه امام رضا(ع )
سال نشر: 1375
1388/5/21
6)

نخستين درس در جبر مجرد

پديدآور: فرالي ، جان
ناشر: علمي و فني
سال نشر: 1383
1388/5/21
7)

نخستين درس در جبر مجرد

پديدآور: فرالي ، جان
ناشر: مركز نشر دانشگاهي
سال نشر: 1367
1388/5/21
8)

آشنايي با جبر

پديدآور: كمرون ، پيترجفسن
ناشر: سلسال
سال نشر: 1381
1388/5/21
9)

آشنايي با جبر مجرد

پديدآور: نيكلسون ، كيت
ناشر: سيماي دانش
سال نشر: 1380
1388/5/21
10)

جبر مجرد

پديدآور: هرشتين
ناشر: دانشگاه صنعتي شريف ، موسسه انتشارات علمي
سال نشر: 1381
1388/5/21
11)

اساس جبر مجرد

پديدآور: مالك
ناشر: دانشگاه امام رضا (ع )
سال نشر: 1380
1388/5/21
12)

نخستين درس در جبر مجرد

پديدآور: هيگينز، فيليپ
ناشر: مركز نشر دانشگاهي
سال نشر: 1362
1388/5/21
13)

نمايش و سرشت گروه

پديدآور: جيمز، گوردن
ناشر: مركز نشر دانشگاهي
سال نشر: 1381
1388/5/21
فهرست