1)

آمار و احتمالات كاربردي

پديدآور: نيكوكار، مسعود
ناشر: تهران : آزاده
سال نشر: ، 1378
1398/1/22
2)

آمار

پديدآور: فريدمن ، ديويد
ناشر: [تهران ] :سازمان برنامه و بودجه ، مركز مدارك اقتصادي - اجتماعي و انتشارات
سال نشر: ، - 1370
1396/4/4
3)

مقدمه اي بر آمار رياضي

پديدآور: هاگ، رابرت
ناشر: تهران :دانشگاه تهران
سال نشر: 1366
1395/8/3
4)

آمار كاربردي براي صنعت نساجي

پديدآور: ليف ‎
ناشر: اصفهان :نشر اركان اصفهان
سال نشر: ،1379
1395/8/3
5)

آمار رياضي 1 (نظريه توزيع ها)

پديدآور: علامت ساز، محمدحسين
ناشر: تهران :آييژ
سال نشر: ،1386.
1395/7/29
6)

تشريح كامل مسايل مفاهيم كاربردي آمار و احتمالات

پديدآور: عبدالله زاده ، كاوه
ناشر: تهران :آييژ
سال نشر: ،1390.
1395/7/29
7)

مفاهيم كاربردي آمار و احتمالات مطابق با ريزبرنامه مصوب دانشگاهي (با تجديدنظر كامل)

پديدآور: عبدالله زاده، كاوه
ناشر: تهران :آييژ
سال نشر: ،1389.
1395/7/29
8)

مقدمه اي بر احتمال و آمار رياضي

پديدآور: بين ، لي
ناشر: دانشگاه فردوسي
سال نشر: 1382
1388/5/21
9)

آشنايي با روشهاي بهينه سازي و كاربرد آنها در آمار

پديدآور: اوريت ، برايان
ناشر: مركز نشر دانشگاهي
سال نشر: 1382
1388/5/21
10)

آمار رياضي

پديدآور: فروند، جان
ناشر: مركز نشر دانشگاهي
سال نشر: 1378
1388/5/21
11)

استقلال آماري در احتمال ، آناليز و نظريه ي اعداد

پديدآور: كاك ، مارك
ناشر: متن گستران آريا
سال نشر: 1384
1388/5/21
12)

آمار و احتمالات مهندسي

پديدآور: نعمت الهي ، نادر
ناشر: دالفك
سال نشر: 1380
1388/5/21
13)

مقدمه اي بر نظريه آمار

پديدآور: مود، الگزاندر مك فارلن
ناشر: دانشگاه فردوسي (مشهد)، موسسه چاپ و انتشارات
سال نشر: 1377
1388/5/21
14)

آمار پيشرفته و بيومتري

پديدآور: خواجه نوري، عباسقلي
ناشر: دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ
سال نشر: 1379
1388/5/21
15)

مفاهيم پايه اي آمار و احتمالات

پديدآور: بازرگان لاري، عبدالرضا
ناشر: آييژ
سال نشر: 1384
1388/5/21
16)

مفاهيم و روش آماري(2): 8/469 رشته حسابداري بازرگاني گروه تحصيلي اداري مالي زمينه خدمات

پديدآور: زهره بخش ،محمد علي
ناشر: كتابهاي درسي ايران
سال نشر: 1376
1388/5/21
17)

پردازش و تحليل داده هاي آماري: روشها و برنامه ها

پديدآور: لوبار، لودوويك
ناشر: دانشگاه فردوسي (مشهد)
سال نشر: 1374
1388/5/21
18)

روشهاي آماري

پديدآور: موجدي، ضياء
ناشر: دانشگاه ملي ايران
سال نشر: 1345
1388/5/21
19)

نگره آمار

پديدآور: مود، آلگزاندر مك فارلن
ناشر: دانشگاه تهران
سال نشر: 1357
1388/5/21
20)

مقدمه اي بر آمار رياضي

پديدآور: هاگ ، رابرت
ناشر: دانشگاه تهران
سال نشر: 1381
1388/5/21
21)

آمار و احتمالات كاربردي (به همراه تست هاي كارشناسي ارشد)

پديدآور: رضاخواه ، سعيد
ناشر: دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران )
سال نشر: 1379
1388/5/21
22)

مقدمه اي بر آمار و احتمال (براي مهندسان و محققان علوم )

پديدآور: راس ، شلدون
ناشر: دانشگاه فردوسي (مشهد)
سال نشر: 1375
1388/5/21
23)

احتمال و آمار

پديدآور: دگروت ، موريس
ناشر: مبتكران
سال نشر: 1382
1388/5/21
24)

احتمال و استنباط آماري

پديدآور: هاگ ، رابرت
ناشر: دانشگاه تهران ، مركز چاپ و انتشارات
سال نشر: 1381-
1388/5/21
25)

آناليز آماري

پديدآور: مدني ، علي
ناشر: مدرسه عالي بيمه تهران
سال نشر: 2534 = 1354
1388/5/21
26)

آمار: اصول و روشها

پديدآور: جانسون ، ريچارد آرنولد
ناشر: اركان
سال نشر: 1380 - 1381
1388/5/21
27)

نظريه آمار

پديدآور: ليندگرن ، برنارد ويليام
ناشر: مركز نشر دانشگاهي
سال نشر: 1367 - 1368
1388/5/21
28)

آمار رياضي

پديدآور: بهبوديان ، جواد
ناشر: اميركبير
سال نشر: 1370
1388/5/21
29)

استقلال آماري در احتمالات ، آناليز، و نظريه اعداد

پديدآور: كاك ، مارك
ناشر: شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال نشر: 1374
1388/5/21
30)

نظريه احتمالات و نتيجه گيري آماري

پديدآور: لارسن ، هرولد
ناشر: دانشگاه صنعتي شريف ، موسسه انتشارات علمي
سال نشر: 1377
1388/5/21
31)

آمار رياضي

پديدآور: فروند، جان
ناشر: تهران مركز نشر دانشگاهي
سال نشر: 1370
1388/5/21
32)

آمار كاربردي

پديدآور: بازرگان لاري، عبدالرضا
ناشر: دانشگاه شيراز
سال نشر: 1373
1388/5/21
33)

آمار مقدماتي كاربردي

پديدآور: حسين پور مقدم ، محمد باقر
ناشر: سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي، معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني ، نشر آموزش كشاورزي
سال نشر: 1376
1388/5/21
34)

آمار مقدماتي

پديدآور: نوابي (دفتريان )، فرنا
ناشر: دانشگاه ملي ايران
سال نشر: 2535 = 1355
1388/5/21
فهرست