جواب آواز استاد عبدالله دوامی ویژه ی تار و سه تار

پديدآور: نیما فریدونی
ناشر: پارت
سال نشر: 1384
1399/10/6

آم‍ار ری‍اض‍ی‌

پديدآور: ج‍ان‌ ف‍رون‍د، ران‍ل‍د وال‍پ‍ول‌
ناشر: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
سال نشر: ‏‫‏‏ ۱۳۷۰
1399/10/6

فهرست